• عمومی
شامل فضای کاری، اتاق جلسات، سالن همایش، خدمات دفتری

• تخصصی
خدماتی که با توجه به نوع مرکز رشد و واحدهای فناور مستقر در آن مورد نیاز شرکت ها خواهد بود. مشاوره های مدیریتی، مالی و بازاریابی، خدمات آموزشی و خدمات فنی و آزمایشگاهی

• ویژه
خدماتی که باعث ایجاد ارزش افزوده قابل توجهی برای واحدهای فناور مستقر و وجه تمایز برای مرکز رشد شود. شبکه سازی، کمک به استانداردسازی دستاوردها، یافتن سرمایه گذار و تجاری سازی فناوری واحدها و کمک به ثبت مالکیت فکری و حضور در نمایشگاه های تخصصی مورد نیاز واحدهای فناور، کمک به صادرات کالاهای دانش بنیان واحدهای فناور.