ارزیابی و نظارت بر عملکرد واحدهای فناور


با توجه به ضرورت نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، معیارها و شاخص¬هایی تعریف گردیده، که هر واحد بر اساس این شاخصها ارزیابی شده و پس از کسب امتیاز لازم، مجوز حضور در هر مرحله را به دست می¬آورد. ارزیابی مذکور توسط هیئت داوری متشکل از اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و صاحب نظران مرتبط با برنامه کسب و کار (B.P ) پیشنهادی توسط واحد فناوری، صورت میپذیرد. اطلاعات مورد نیاز نیز بر اساس گزارشات ارسالی از واحدهای فناوری، بازدیدهای به عمل آمده و مذاکره با مسئولین این واحدها، جمع¬آوری می¬شود.
تبصره 1 - علاوه بر صلاحیت علمی داوران و ناظران طرحها، آشنایی کامل ایشان با موضوع، منابع بازار و تجاری سازی محصول نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است که میباید مورد توجه خاص قرار گیرد.
تبصره 2 - داوران و ناظران از میان اعضاء هیئت علمی واحد تهران جنوب و در صورت ضرورت از میان اساتید و صاحب نظران سایر دانشگاهها، مراکز علمی-تحقیقاتی، صنعتی و ... انتخاب خواهند شد.

وظایف این واحد به شرح زیر است:
الف) ارزیابی برنامه کسب و کار ( B.P ) جهت حضور در مرکز رشد
ب) نظارت بر عملکرد واحدهای فناوری
ج) ارزیابی مستمر و تخصصی واحدهای فناوری جهت عبور از یک مرحله و ورود به مرحله بعد
د) ارزیابی میزان موفقیت مرکز رشد بر اساس عملکرد واحد نظارت و ارزیابی