مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی با توجه به رویکرد نوین و نگاه ویژه تیم مدیریتی جدید دانشگاه آزاد اسلامی به مباحث پژوهشی و فناوری در جهت ایجاد مراکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، حمایت از تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی، در نظر دارد در تولید، انتقال، انتشار و استفاده از دانش جدید به منظور رشد اقتصادی کشور عزیزمان در اقتصاد دانش‌محور گام برداشته و با حمایت از تجاری سازی فناوری و تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه‌های توسعه کارآفرینی و تولید ثروت به عنوان دانشگاهی پیشرو در بین واحدهای دانشگاهی کشور شناخته شود.