دانشگاه آزاد واحد آیت اللّه آملی با توجه به توانمندی های اساتید و دانشجویان و همچنین پتانسیل بالای شهرستان آمل و نزدیکی آن به تهران در جهت حمایت از اساتید و دانشجویان کارآفرین در فروردین ماه سال 1392 مجوز فعالیت خود را از کمیته تخصصی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای راهبردی و سیاستگذاری مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی اخذ نمود.

زمینه های فعالیت مرکز

مجوز مرکز رشد