•  تجاری سازی یافته های پژوهشی
  • ایجاد زمینه اشتغال جهت دانش آموختگان و استعدادهای برتر دانشگاه
  • تأسیس شرکتهای نوپا و حمایت از آنها
  • توسعه محصول قابل عرضه به بازار
  • انتقال فناوری
  • ارائه خدمات پشتیبانی به شرکت ها
  • تنوع بخشیدن به اقتصاد منطقه
  • امکان ارتباط بین صنعت و تولید و فناوری های تولید شده